fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Zápis zmeny do obchodného registra

Zapisovanie údajov o spoločnosti do obchodného registra je upravené v zákone č. 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každá zmena zapísaných údajov o spoločnosti musí byť zapísaná v zákonom stanovenej lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti. Fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, zvyčajne konatelia, sú povinné podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov do obchodného registra pričom sú povinné uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu.

Medzi najčastejšie zmeny zapisovaných údajov patria:

  • zmena obchodného mena spoločnosti
  • zmena sídla spoločnosti
  • aktualizácia osobných údajov konateľa, spoločníka
  • pridanie/výmaz konateľa
  • prevod obchodného podielu spoločníka
  • rozšírenie predmetov činnosti

Zmeny v spoločnosti musia byť odsúhlasené valným zhromaždením, ktoré o predložených zmenách rozhoduje na zasadnutí v zmysle Obchodného zákonníka. Zo zasadnutia valného zhromaždenia je vyhotovená „Zápisnica z valného zhromaždenia“, ktorú je potrebné priložiť k návrhu na zápis zmien do obchodného registra spolu s inými dokumentmi. Pôsobnosť valného zhromaždenia u jednoosobovej spoločnosti vykonáva jediný spoločník

Prehľad poplatkov pre zápis zmeny údajov o spoločnosti do obchodného registra

Súdny poplatok Elektronické podanie „Zápis zmeny do OR“
zápis zmeny do OR 33 € 33 €
Možné riziká! odmietnutie zápisu;
podávanie námietky;
doplnenie dokumentov;
strata súdneho poplatku
žiadne
zápis
zmeny do OR bez starostí

Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť okrem iného aj podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom.