fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Založenie živnosti

Najjednoduchším spôsobom podnikania ako fyzická osoba je založenie živnosti. Založenie živnosti sa riadi zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších podpisov. Živnosť je možné založiť osobne na miestne príslušnom okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania v mieste trvalého bydliska alebo online na ústrednom portáli verejnej správy. Pre založenie živnosti je potrebné vyplniť formulár ohlásenie voľnej, remeselnej či viazanej živnosti. Formulár je taktiež aj žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Vydanie živnosti podlieha splneniu všeobecných a osobitných podmienok podľa živnostenského zákona.

Všeobecné podmienky sú: vek 18 rokov; spôsobilosť na právne úkony; bezúhonnosť

Osobitné podmienky je potrebné splniť v závislosti od druhu živnosti (remeselné, viazané). Medzi osobitné podmienky radíme hlavne preukázanie odbornej spôsobilosti (vzdelanie, vyučenie v odbore, odborná prax, absolvovanie skúšok a pod.) Splnenie osobitných podmienok môže byť preukázané aj prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Pri ohlásení voľnej živnosti je potrebné splniť iba všeobecné podmienky.

Zoznam voľných živností
Zoznam remeselných živností
Zoznam viazaných živností

Každý podnikateľ sa stáva povinne verejne zdravotne poistenou osobou rovnako tak podlieha registrácii k dani z príjmu fyzickej osoby. Tieto oznamovacie povinnosti vykonáva živnostenský úrad za podnikateľa.

Prehľad poplatkov pre vydanie živnostenského oprávnenia

Druh živnosti Osobné podanie „ONLINE Založenie“
voľná 5 € 0 €
remeselná 15 € 7,50 €
viazaná 15 € 7,50 €

Pri tomto druhu podnikania ako fyzická osoba Vám odporúčame zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov, nakoľko ako podnikateľ živnostník ručíte celým svojím osobným majetkom vrátane majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov, čo v prípade nepriaznivých udalostí vo vašom podnikaní by mohlo viesť k finančnému ohrozeniu vašej rodiny. Rovnako tento druh podnikania odporúčame do výšky obratu 10 000 € ročne.