fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Prevod spoločnosti (s.r.o.)

Celkový obchodný podiel v spoločnosti alebo časť obchodného podielu môže spoločník previesť na inú osobu v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Na prevod obchodného podielu na inú osobu sa zvyčajne vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého môže valné zhromaždenie súčasne okrem schválenia iných zmien odvolávať a vymenúvať do funkcie konateľa. Zmenu konateľa si často krát vyžaduje prevod celkového obchodného podielu spoločnosti. Nadobúdateľom obchodného podielu môže byť ako fyzická tak aj právnická osoba. Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia overiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom v prevádzanej spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevod obchodné podielu spoločníka ako aj iné zmeny prijaté valným zhromaždením je potrebné zapísať do obchodného registra. Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka a nadobúdateľa do obchodného registra pri prevode obchodného podielu je spoločnosť povinná doložiť súhlasom správcu dane alebo vyhlásením podľa osobitného predpisu. Taktiež voči zmluvným osobám nesmie byť vydané poverenie na vykonanie exekúcie.

Najčastejšie dôvody prevodu obchodného podielu na inú osobu:

  • prenechanie podnikania z rodinných, zdravotných, pracovných či iných dôvodov
  • prevzatie podielu spoločníka
  • príchod nového spoločníka či obchodného partnera
  • predaj spoločnosti
  • darovanie spoločnosti

Prehľad poplatkov pre prevod obchodného podielu spoločnosti na inú osobu

Súdny poplatok „Prevod spoločnosti“
zápis zmeny do OR 33 €