fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Zlúčenie spoločnosti (s.r.o.)

Podnikatelia vlastniaci viac ako jednu spoločnosť môžu pomocou zlúčenia (fúzie) vymazať svoju nepotrebnú spoločnosť z obchodného registra tak, že všetok majetok ako aj záväzky zanikajúcej spoločnosti prevezme nástupnícka spoločnosť.

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Zmluva o zlúčení spoločností musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice. Na zlúčenie spoločností sa vyžaduje schválenie návrhu zmluvy o zlúčení spoločností. O schválení návrhu zmluvy o zlúčení spoločností rozhodujú na návrh konateľov valné zhromaždenia všetkých zanikajúcich spoločností, a aj valné zhromaždenie nástupníckej spoločnosti. Návrh zmluvy o zlúčení spoločností sa ukladá do zbierky listín pre každú zo spoločností podieľajúcich sa na zlúčení. Oznámenie o uložení návrhu zmluvy o zlúčení spoločností v zbierke listín musí byť zverejnené najneskôr 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o jej schválení

K návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa okrem listín podľa Obchodného zákonníka prikladá aj čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, v ktorom navrhovateľ vyhlasuje že, voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, účinky začatia reštrukturalizačného konania ani účinky vyhlásenia konkurzu a rovnako tak zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze. V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia nástupníckej spoločnosti k tomu istému dňu.

Hlavnou výhodou zlúčenia spoločnosti je rýchlejší priebeh výmazu nepotrebnej spoločnosti z obchodného registra pričom nie je potrebná likvidácia spoločnosti čím sa odbúravajú niektoré právne, ekonomické a administratívne úkony.

Nenechajte sa zlákať tvrdením niektorých špecializovaných spoločností, že zlúčením spoločnosti sa bezstarostne zbavíte svojej zadlženej spoločnosti. Novelou zákona č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri porušení povinnosti dlžníka v predlžení podať návrh na konkurz v lehote do 30 dní od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení hrozí vysoká pokuta. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Vzniku tohto nároku nebráni, ak je dlžník právnym nástupcom spoločnosti, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluvná pokuta je vyčíslená až do výšky polovice najnižšej hodnoty základného imania akciovej spoločnosti, čo predstavuje sumu 12 500 €.