fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Založenie S.R.O., cena komplet 219 €

Podnikanie prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o.) je najvyhľadávanejšou právnou formou podnikania.

So založením spoločnosti (s.r.o.) sa spája niekoľko dňový a zložitejší proces ako pri založení živnosti fyzickou osobou. Pri založení spoločnosti je potrebné splniť podmienky, ktoré ukladá zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení a taktiež je potrebné disponovať finančnými prostriedkami či iným nepeňažným majetkom pre splatenie vkladu tvoriaceho základne imanie spoločnosti v minimálnej zákonom stanovej výške 5 000 €. Vklad do základného imania nie je potrebné vložiť na bankový účet čím sa s.r.o. stáva dostupnou pre každého.

Základným dokumentom založenia spoločnosti je Zakladateľská listina pri jedinom spoločníkovi alebo Spoločenská zmluva u viacerých spoločníkov. V základnom dokumente je potrebné uviesť všetky náležitosti podľa Obchodného zákonníka medzi ktorými je aj obchodné meno spoločnosti, sídlo, predmet podnikania, spoločníci, výška základného imania, vklady jednotlivých spoločníkov, zvolení konatelia spolu so spôsobom konania za spoločnosť a iné. Vyhotovený základný dokument spoločnosti s overenými podpismi všetkých spoločníkov je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia pre právnickú osobu. Žiadosť sa podáva na príslušnom okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania v mieste sídla spoločnosti alebo online na ústrednom portáli verejnej správy. Živnostenské oprávnenie je súčasťou povinných príloh pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Povinnosťou konateľa v zmysle obchodného zákonníka je do 90 dní odo dňa spísania základného dokumentu podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

K zápisu spoločnosti do obchodného registra je potrebné priložiť tieto dokumenty:

  1. Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným
  2. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  3. Zakladateľská listina / Spoločenská zmluva
  4. Podpisový vzor konateľa
  5. Vyhlásenie v zmysle § 105 Obchodného zákonníka
  6. Vyhlásenie správcu vkladu
  7. Potvrdenie z daňového úradu, tzv. Súhlas správcu dane (v prípade dlžníka)
  8. Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne (v prípade dlžníka)
  9. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti / Nájomná zmluva
  10. List vlastníctva

Návrh je možné podať výlučne v elektronickej forme, kedy je súdny poplatok znížený o 50%. Pri elektronickom podaní musia byť všetky dokumenty vrátane návrhu podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Všetky priložené súbory sú tak označené príponou ZEP alebo ASICE.

Prehľad poplatkov súvisiacich so založením spoločnosti (s.r.o.)

Vydanie živnosti Osobné podanie Elektronické podanie „ONLINE Založenie“
voľná živnosť 5 € 0 € 0 €
remeselná živnosť 15 € 7,50 € 7,50 €
viazaná živnosť 15 € 7,50 € 7,50 €
Súdny poplatok 150 € 150 €
Cena za službu „ONLINE Založenie 0 € 69 €
Potrebné dokumenty ? € v cene služby
Možné riziká!
odmietnutie zápisu;
podávanie námietky;
doplnenie dokumentov;
strata súdneho poplatku
žiadne
Výhody ušetríte 69 € S.R.O. bez starostí
cena komplet 219 EUR

Termín pre založenie S.R.O. je pri využití služby ``ONLINE Založenie`` štandardne 10-12 prac. dní.

Lehota na zápis do obchodného registra je 2 pracovné dni od doručenia návrhu na zápis.

Pridelený vyšší súdny úradník môže požiadať o predlženie lehoty na zápis spoločnosti o 10 pracovných dní.

Posudzovanie priložených dokumentov sa neriadi spoločnými metodickými usmerneniami platiacimi pre všetkých vyšších súdnych úradníkov v rámci celého Slovenska, keďže takéto metodické usmernenia nie sú vytvorené a je plne v kompetencii každého vyššieho súdneho úradníka, často krát podľa subjektívneho názoru bez opory v zákone, vydávať rozhodnutia.

Voči odmietnutiu zápisu môže byť podaná námietka do 15 dní od doručenia oznámenia o odmietnutí zápisu.

Odmietnutím námietky sa súdny poplatok nevracia. Pri opätovnom podaní návrhu na zápis je potrebné znovu uhradiť súdny poplatok.