fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Likvidácia / Výmaz spoločnosti (s.r.o.)

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Výmaz spoločnosti upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení, ktorý umožňuje vymazať spoločnosť s likvidáciou alebo bez likvidácie. Výmaz spoločnosti je oveľa náročnejší a komplikovanejší proces, ako samotné založenie spoločnosti vyžadujúci si niekoľko úkonov či už z právneho, účtovného a administratívneho hľadiska. Výmaz spoločnosti môže trvať aj niekoľko mesiacov, avšak minimálne 3 mesiace. Pred výmazom spoločnosti z obchodného registra spoločnosť vstupuje do likvidácie. O vstupe spoločnosti do likvidácie a voľbe likvidátora rozhoduje valné zhromaždenia na jeho zasadnutí. Vstup spoločnosti do likvidácie sa rovnako ako iné zmeny zapisuje do obchodného registra. K obchodnému menu spoločnosti je pridaný dodatok „v likvidácii“. Vstup spoločnosti do likvidácie je taktiež potrebné zverejniť v obchodnom vestníku. Likvidácia spoločnosti prebieha v súlade s platnými predpismi prostredníctvom likvidátora, počas ktorej dochádza k speňažovaniu majetku spoločnosti a vyrovnávaniu všetkých záväzkov. Po ukončení likvidácie likvidátor zostaví správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku opäť schvaľuje valné zhromaždenie. Následne je potrebné vyplniť a podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. K návrhu na výmaz spoločnosti je potrebné priložiť aj súhlas s výmazom spoločnosti z daňového úradu, colného úradu a rovnako tak z mesta či obce.

Skôr, ako spoločnosť vstúpi do likvidácie, odporúčame zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky a zistenie tak aktuálneho účtovného stavu majetku spoločnosti. V prípade predlženia spoločnosti je konateľ spoločnosti povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Spôsobov, ako ukončiť vaše podnikanie či už z rodinných, zdravotných, pracovných alebo iných dôvodov je viacero. Tento spôsob ukončenia podnikania je vhodný pre spoločnosti, ktorých hodnota majetku je rovnaká alebo nižšia ako základné imanie spoločnosti.

Prehľad poplatkov pre výmaz spoločnosti z obchodného registra

Súdny poplatok „Likvidácia / Výmaz“
zápis likvidácie do obchodného registra 33 €
zápis likvidácie do obchodného vestníka 20 €
návrh na výmaz z obchodného registra 0 €

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri porušení povinnosti dlžníka v predlžení podať návrh na konkurz v lehote do 30 dní od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení hrozí vysoká pokuta. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Zmluvná pokuta je vyčíslená až do výšky polovice najnižšej hodnoty základného imania akciovej spoločnosti, čo predstavuje sumu 12 500 €.